Kapcsolat

ligetlovarda@gmail.com

+36-30-813-5412

+36-30-373-6228

Style Lovas Webáruház

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Liget Lovarda üzemeltető által működtetett, ligetlovarda.hu domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatvédelemre illetve az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást.

Adatkezelő és adatfeldolgozó


Adatkezelő
Név: Liget Lovarda  
Székhely: 2162 Őrbottyán, 0114/12 hrsz.
Levelezési cím: 2111 Szada, Teleki S utca 2.
E-mail: ligetlovarda@gmail.com
Telefonszám: +36 30 813 5412
Adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató)
Név: X-Web Netpartner Kft.
Leve.lezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42 A/I/9
E-mail cím: support@x-web.hu
Telefonszám: +36 30 961 1798

A domain üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. 

A honlap által használt cookie-k 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. 
Számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a cookie-k tiltását / eltávolítását. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Google Analytics cookie
A Google Analytics a Google analitikai eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. 

A honlapon kezelt adatok
A honlapunkon elhelyezett űrlapokon keresztül a felhasználóktól kért személyes adatokat csak meghatározott célra és ideig használjuk fel.  

Honlapon történő fiók létrehozása során kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok:
- Email cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig. 
A megadott adatokat csak az Önnel történő kapcsolatfelvételhez használjuk fel. 

Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok:
- Név
- Email cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig. 
A megadott adatokat csak az Önnel történő kapcsolatfelvételhez használjuk fel. 

Jelentkezés (rendezvényeinkre) során kezelt adatok
Az Ön által jelentkezés során megadott személyes adatok:
- Név
- Email cím
- Telefonszám
- Cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig. 
A megadott adatokat csak az Önnel történő kapcsolatfelvételhez használjuk fel. 

Jelentkezés (lovastáborokba) során kezelt adatok
Az Ön által jelentkezés során megadott személyes adatok:
- Név
- Email cím
- Szülők neve
- Telefonszám
- Cím
- Születési hely, dátum
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig. 
A megadott adatokat az Önnel történő kapcsolatfelvételhez és későbbi promóciós / tájékoztató célú email üzenetek küldéséhez használjuk fel. 


Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:
• a hozzájárulás visszavonásának joga
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
• helyesbítéshez való jog
• adatkezelés korlátozása
• törléshez való jog
• tiltakozáshoz való jog
• hordozhatósághoz való jog

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (regisztráció esetében) és a kérje az adatkezelőtől a következő információkat: 
- az adatkezelés céljai
- a személyes adatok kategóriái
- információ azokról, akikkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából

Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
A jelen dokumentum a honlap működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

Ez egy kivonatolt verzió.

A teljes Adatkezelési tájékoztató, illetve Adatkezelési szabályzat elérhető a lovardában.